Antoni Zygmund (1900-1992)


  • Alternative spelling: Zigmund


photo