Vladislav Kirillovich Dzyadyk (1919-1998)


  • Alternative spellings: Dziadyk, Dzjadik, Dzjadyk


photo photo photo photo photo photo