Evgeny Yakovlevich Remez (1896-1975)


  • Alternative spelling: Remes

  • Mitrpol'skii, Yu. A., V. K. Dzyadyk and V. T. Gavrilyuk, Evgen'ii Yakovlevich Remez (on the occasion of the ninetieth anniversary of his birth), (in Russian) Ukrain. Mat. Zh. 38 (1986), 539-540.


photo